Specialista na pojištění!
722 501 501
 
 
 
SLIDER_19

 
 
 

Broker1.cz Vám zprostředkuje to nejvýhodnější pojištění pro Vaše auto, byt či firmu. Díky velkému počtu klientů  Vám můžeme zaručit překvapivé slevy.

Spolupracujeme se všemi předními pojišťovnami na českém trhu. Naši pracovníci jsou připraveni vypracovat  Vám cenovou kalkulaci a odborně Vám v této oblasti poradit.  Rozumíme tomu, co děláme.

Plnění informační povinnosti podle platných právních předpisů

Zákon č. 38/2004 Sb.

§ 21, odst. 5, písm. a):
Obchodní firma: BrokerOne Team SE
Sídlo: Formanská 451, Újezd u Průhonic, 149 00 Praha 4, Česká republika
Kontaktní adresa: Kolmá 675/3, Praha, 190 00, Česká republika
Jménem pojišťovacího zprostředkovatele jedná:
Marie Kollerová, předseda představenstva, e-mail marie@broker1.cz
Ivana Šroubková, předseda dozorčí rady, e-mail info@broker1.cz
Jménem pojišťovacího zprostředkovatele a to výhradně ve smyslu § 6, odst. 1, zák. č. 38/2004 Sb. jednají tito podřízení pojišťovací zprostředkovatelé (viz odkaz na webové stránky): https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/jerrs.web09.direct_find?p_lang=cz

§ 21, odst. 5, písm. b):
BrokerOne Team SE je evidován v registru pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí (225871PA, 225872PM).
Ověření zápisu v registru je možné na internetu, na webových stránkách ČNB https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/jerrs.web09.direct_find?p_lang=cz

§ 21, odst. 5, písm. c):
Pojišťovací zprostředkovatel nemá přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu žádné pojišťovny.

§ 21, odst. 5, písm. d):
Žádná pojišťovna ani osoba ovládající pojišťovnu nemá přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu pojišťovacího zprostředkovatele.

§ 21, odst. 5, písm. e):
Postup pro podání stížnosti na pojišťovacího zprostředkovatele: lze podat představenstvu společnosti.
Postup pro podání žaloby na pojišťovacího zprostředkovatele: podle občanského soudního řádu.

§ 21, odst. 6, písm. a):
Pojišťovací zprostředkovatel poskytuje zprostředkování pojištění způsobem, při kterém není povinen poskytovat řádnou analýzu.

§ 21, odst. 6, písm. b):
Pojišťovací zprostředkovatel nemá smluvní povinnost vykonávat zprostředkování pojištění výhradně pro jednu nebo více pojišťoven.

§ 21, odst. 6, písm. c):
Pojišťovací zprostředkovatel sdělí klientovi na jeho žádost pojišťovny, se kterými je oprávněn sjednávat pojištění.

§ 21, odst. 7:
Pokud pojišťovací zprostředkovatel vydává doporučení, činí tak zpravidla na základě analýzy nabídek pojišťoven a praktických zkušeností s likvidací pojistných událostí.

§ 21, odst. 8:
Požadavky a potřeby klienta pojišťovací zprostředkovatel zaznamenává prostřednictvím poptávky na pojištění, resp. žádosti o změnu pojistné smlouvy a postupuje je pojistiteli.

§ 21, odst. 9:
Informace podle § 21, odst. 5 až 8 poskytuje pojišťovací zprostředkovatel formou, která je přístupná klientovi a to na těchto webových stránkách, resp. formou písemné zprávy.

Zákon č. 634/1992 Sb.

§ 14, odst. 1:Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, týkajících se smluv neživotního pojištění, je Česká obchodní inspekce, www.coi.cz; u pojistných smluv životního pojištění je to finanční arbitr, www.finarbitr.cz.

 

Reklamační řád

Základní ustanovení 

1. Úvodní ustanovení 

 1. Společnost BrokerOne Team SE , IČ: 028 24 370, se sídlem Formanská 451, 149 00 Praha 4, Česká republika (dále jen „Zprostředkovatel“) je Českou národní bankou registrovaným pojišťovacím agentem a pojišťovacím makléřem ve smyslu ust. § 7 a § 8 zákona č. 38/2004 Sb., zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoPZ“).
 2. Zprostředkovatel je povinen poskytovat finanční služby s odbornou péčí, za podmínek stanovených v obecně závazných právních předpisech, zejména pak ZoPZ, zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDS“) a zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPS“).

2. Předmět reklamačního řádu   

 1. Předmětem reklamačního řádu je stanovit pravidla pro vyřizování stížností a reklamací zákazníků a potenciálních zákazníků Zprostředkovatele.
 2. Pro účely reklamačního řádu se zákazníkem rozumí osoba, která na základě zprostředkovatelské činnosti Zprostředkovatele uzavřela s finanční institucí smlouvu, jejímž předmětem je finanční služba (investiční služba, důchodové/doplňkové penzijní spoření, pojištění či jiná finanční služba).
 3. Potenciálním zákazníkem se pro účely tohoto dokumentu rozumí osoba, které je nabízena finanční služba specifikovaná v článku 2.2.

3. Pojem reklamace a stížnosti 

 1. Reklamací se rozumí podání zákazníka adresované Zprostředkovateli, ve kterém uvádí, že mu ze strany Zprostředkovatele byla poskytnuta finanční služba v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a obsahující požadavek na vyjádření Zprostředkovatele, případně nápravu vzniklého stavu.
 2. Stížností se rozumí podání zákazníka nebo potenciálního zákazníka, ve kterém si stěžuje na nepatřičné jednání osob, prostřednictvím kterých Zprostředkovatel vykonává svoji činnost.

Podání reklamace/stížnosti 

4. Oprávněná osoba 

 1. Reklamaci je oprávněn podat pouze zákazník.
 2. Stížnost je oprávněn podat kromě zákazníka i potenciální zákazník Zprostředkovatele.
 3. Reklamaci nebo stížnost je oprávněna podat také osoba, která jedná na základě plné moci za zákazníka nebo potenciálního zákazníka Zprostředkovatele. Součástí reklamace nebo stížnosti potom musí být plná moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, ze které vyplývá oprávnění zmocněnce podat reklamaci nebo stížnost za zákazníka/potenciálního zákazníka. *1)

 

5. Forma a náležitosti reklamace/stížnosti 

 1. Reklamace nebo stížnost musí mít písemnou podobu.
 2. Reklamace nebo stížnost musí být adresována Zprostředkovateli a obsahovat alespoň následující údaje:
  a. označení, že se jedná o reklamaci nebo stížnost;
  b. identifikační údaje zákazníka nebo potenciálního zákazníka – jméno, příjmení, bydliště, kontaktní adresu u fyzických osob a obchodní firmu (název), sídlo, kontaktní adresu, jména a příjmení osob oprávněných zastupovat právnickou osobu u právnických osob;
  c. předmět reklamace nebo stížnosti – vylíčení skutečností, na jejichž základě je reklamace nebo stížnost podávána;
  d. čeho se zákazník nebo potenciální zákazník domáhá;
  e. datum a podpis zákazníka nebo potenciálního zákazníka, případně zmocněnce těchto osob.
 3. Reklamace nebo stížnost musí být doručena Zprostředkovateli bez zbytečného odkladu po tom, kdy nastala skutečnost, jíž se reklamace nebo stížnost týká, případně bez zbytečného odkladu po tom, kdy se o této skutečnosti zákazník nebo potenciální zákazník dozvěděl.
 4. Reklamace nebo stížnost může být podána i na osobním jednání se zástupcem Zprostředkovatele, přičemž o této bude sepsán písemný záznam zástupcem Zprostředkovatele v rozsahu údajů uvedených v článku 5.2.

Přijetí a vyřízení reklamace/stížnosti 

6. Přijetí reklamace/stížnosti 

 1. Zprostředkovatel má povinnost bez zbytečného odkladu po doručení reklamace nebo stížnosti přezkoumat, zda je reklamace nebo stížnost podána k tomu oprávněnou osobou a zda reklamace nebo stížnost splňuje formu a náležitosti uvedené v článku 5.
 2. V případě, že Zprostředkovatel zjistí rozpor s článkem 4 nebo článkem 5, případně pokud nebude považovat reklamaci nebo stížnost za dostatečně jasnou a srozumitelnou, vyzve písemně osobu, která reklamaci nebo stížnost podala, k doplnění nebo nápravě s tím, že v této výzvě bude upozornění, že pokud nebude toto doplnění nebo náprava doručena Zprostředkovateli ve stanovené lhůtě (lhůtu stanovuje Zprostředkovatel podle svého uvážení s tím, že minimálně musí činit 14 dní) od doručení výzvy, je Zprostředkovatel oprávněn reklamaci nebo stížnost odmítnout.
 3. V případě, že osoba, která reklamaci nebo stížnost podala, nevyhoví této výzvě a ve stanovené lhůtě nedoručí Zprostředkovateli potřebné informace nebo doplnění, nebo v případě, že je rozpor s článkem 4 nebo článkem 5 nenapravitelný, je Zprostředkovatel oprávněn reklamaci nebo stížnost odmítnout. O odmítnutí reklamace nebo stížnosti bude osoba, která reklamaci nebo stížnost podala, písemně vyrozuměna.
 4. V případě, že Zprostředkovatel nezjistí žádný rozpor s článkem 4 nebo článkem 5, případně byl rozpor vyřešen prostřednictvím zaslání výzvy podle článku 6.3 a přijetím doplnění nebo jiné nápravy na základě této výzvy, přistoupí k vyřízení stížnosti nebo reklamace.
 5. V případě, že se podaná reklamace nebo stížnost bude vztahovat k činnosti finanční instituce, která poskytuje zákazníkovi finanční službu (dále jen „Finanční instituce“), Zprostředkovatel zajistí její neprodlené předání Finanční instituci a informuje zákazníka/potenciálního zákazníka o tom, že příslušnou k vyřízení této reklamace nebo stížnosti je Finanční instituce. Podmínky a náležitosti vyřizování reklamací a stížností u Finanční instituce stanovuje reklamační řád příslušné Finanční instituce.

 

7. Vyřízení reklamace/stížnosti 

 1. Zprostředkovatel rozhodne o stížnosti nebo reklamaci jedním z následujících způsobů:
  a. v případě, že na straně Zprostředkovatele skutečně došlo k porušení obecně závazných právních předpisů způsobem, který zákazník nebo potenciální zákazník tvrdí, je povinen reklamaci či stížnosti plně vyhovět a uznat vše, čeho se zákazník nebo potenciální zákazník domáhá, nebo
  b. v případě, že na straně Zprostředkovatele skutečně došlo k porušení obecně závazných právních předpisů, avšak ne v celém rozsahu, který zákazník nebo potenciální zákazník tvrdí, je povinen reklamaci či stížnost z části uznat a z části zamítnout; zákazníkovi nebo potenciálnímu zákazníkovi potom přizná jen tu část jeho požadavku, která koresponduje s tímto porušením, nebo
  c. v případě, že na straně Zprostředkovatele nedošlo k žádnému porušení obecně závazných právních předpisů, které zákazník nebo potenciální zákazník tvrdí, je povinen reklamaci či stížnost zamítnout jako neopodstatněnou.
 2. Zprostředkovatel je povinen vyřídit reklamaci nebo stížnost zákazníka/potenciálního zákazníka nejpozději do 30 dnů ode dne jejího obdržení a v této lhůtě odeslat zákazníkovi písemné vyjádření. Do této lhůty se nezapočítává doba, ve které Zprostředkovatel vyzval zákazníka nebo potenciálního zákazníka k doplnění stížnosti či reklamace.

Závěrečná ustanovení 

V případě, že zákazník nebo potenciální zákazník nesouhlasí s vyřízením reklamace nebo stížnosti, je oprávněn se obrátit na

dozorový orgán Zprostředkovatele, kterým je Česká národní banka, se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, Česká republika, www.cnb.cz, v případě reklamace nebo stížnosti v oblasti kolektivního investování , životního pojištění nebo spotřebitelského úvěru též na Finančního arbitra, www.finarbitr.cz, případně podat žalobu na Zprostředkovatele u příslušného soudu.

 

 

V Praze , dne 1.3.2018

 

____________________

 

*1)  Plná moc s úředně ověřeným podpisem není třeba při zastoupení advokátem.

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů, souhlas se zpracováním osobních údajů a poučení ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

(dále jen „Zákon“)

 1. Nejste jako účastník smlouvy povinen správci osobních údajů poskytnout jakékoliv údaje o své osobě ani souhlas s jejich zpracováním a jste oprávněn toto odmítnout; poskytujete-li jakékoliv osobní údaje a/nebo souhlas s jejich zpracováním, činíte tak zcela dobrovolně. Rozhodnete-li se své osobní údaje a/nebo souhlas s jejich zpracováním neposkytnout (v požadovaném nezbytně nutném rozsahu), správce osobních údajů může odmítnout nebo s Vámi nebude moci navázat smluvní vztah. Učiníte-li tak až v době trvání takového smluvního vztahu (včetně případů i jen částečného odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů), správce osobních údajů může odmítnout nebo Vám nebude moci poskytnout jinak dohodnutá plnění.
 2. Poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete jako účastník smlouvy kdykoli písemně odvolat na adrese sídla správce osobních údajů a to v celém rozsahu nebo jen částečně v závislosti na jeho povaze nebo povaze poskytnutých osobních údajů.
 3. Vaše osobní údaje budou zpracovávány za účelem služeb a za účelem nabízení obchodu nebo služeb správce v rozsahu potřebném pro uplatňování práv a plnění povinností vyplývajících z platných právních předpisů a smluvních ujednání, a to po dobu trvání smluvního vztahu. Správce je oprávněn předat Vaše osobní údaje správci – třetí osobě za účelem nabízení obchodu nebo služeb. S tímto postupem jste oprávněn/a vyslovit písemný nesouhlas na níže uvedené adrese správce. Zpracování Vašich osobních údajů bude po zániku Vašeho souhlasu se zpracováním nebo po uplynutí oprávněné doby zpracování bez zbytečného odkladu ukončeno nebo omezeno, pokud správce osobních údajů nebude oprávněn či povinen v něm pokračovat z jiného titulu.
 4. Vaše osobní údaje budou zpracovány ručně i automatizovaně formou shromažďování, ukládání na nosiče informací, používání a uchovávání v rozsahu, ve kterém byly (resp. i budou) poskytnuty a/nebo v jakém je správce osobních údajů oprávněn (event. povinen) tyto sám zjišťovat na základě Vašeho svolení nebo právních předpisů. Minimální rozsah zpracovávaných údajů je následující: jméno, příjmení, datum narození a bydliště.
 5. Aniž by nastaly nepříznivé následky uvedené shora, nemusíte správci osobních údajů poskytnout: osobní údaje v rozsahu elektronická adresa a telefonní číslo (s výjimkou produktů nebo služeb, u kterých z povahy jejich konstrukce nutnost jejich poskytnutí plyne), souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem nabízení obchodu a služeb a souhlas se zasíláním tzv. obchodních sdělení.
 6. Vaše osobní údaje budou zpracovány prostřednictvím zaměstnanců správce, třetích osob (zejména zpracovatelů) na základě smluvního vztahu, především pak vázaných zástupců, podřízených pojišťovacích zprostředkovatelů, a dále prostřednictvím spolupracujících finančních institucí a jejich obchodních partnerů.
 7. Vaše osobní údaje budou zabezpečeně uchovávány v elektronické nebo listinné podobě. Poskytnuté osobní údaje budou zpřístupněny výhradně správci, jeho zaměstnancům, vázaným zástupcům, podřízeným pojišťovacím zprostředkovatelům a spolupracujícím finančním institucím, s výjimkou předání správci – třetí osobě za účelem nabízení obchodu nebo služeb podle bodu c).
 8. Máte právo přístupu ke svým osobním údajům – na základě Vaší písemné žádosti je Vám správce povinen jednou za kalendářní rok bezplatně poskytnout informace o osobních údajích o Vás zpracovávaných, jinak kdykoli za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné k poskytnutí informace.
 9. Máte právo, domníváte-li se, že správce osobních údajů nebo zpracovatel provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s platným právem:

1) požádat správce osobních údajů nebo zpracovatele o vysvětlení;

2) požadovat, aby správce osobních údajů nebo zpracovatel odstranili takto vzniklý stav; je-li Vaše žádost shledána oprávněnou, správce osobních údajů nebo zpracovatel jsou povinni neprodleně odstranit takto vzniklý stav;

3) máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) s podnětem nebo stížností a domáhat se ochrany svých práv.

10. Identifikační a kontaktní údaje správce: BrokerOne Team, zastoupený Marií Kollerovou, marie@broker1.cz, tel.: 723 333 666 se sídlem Formanská 451, 149 00 Praha 4, IČ: 028 24 370

 

 

Napsali o nás

 

Jan Růžička Automichle

Petr Zezulák Adomus reality

Libor Kubeš

Martin Dušek Marvelux

Martin Kučera Gourmet Land

 
 
Online kalkulačka

Neplaťte za pojištění vašeho vozidla více než musíte!

Chcete se dozvědět o ceně pojištění více? Neváhejte se na nás obrátit s žádostí
o kalkulaci ceny.  Zanechte nám prosím své kontaktní údaje a my se Vám obratem ozveme.

Kontaktujte nás

Náš operátor nyní není online. Můžete nám ale nechat vzkaz a my se Vám co nejdříve ozveme!

Na co se nás chcete zeptat?

Stistknutím ENTER odešlete svojí odpověď