Máme otevřeno! Jsme i online.
722 501 501
 
 
 
344

 
 
 

ETICKÝ KODEX PODNIKÁNÍ

SPOLEČNOSTI BrokerOne Team SE

 

Vaše povinnosti po dobu spolupráce se společností

BrokerOne Team SE (dále jen společnost)

 

Během práce pro společnost je od Vás požadováno, abyste zachovával/a vysokou úroveň integrity. Tento materiál Vás informuje o kodexu chování ve společnosti a uvádí nástin pravidel, jež toto chování podporují.

Máte-li jakékoli dotazy nebo pochybnosti o kterémkoli pravidlu, obraťte se na Vaši přímou kontaktní osobu ve společnosti Marii Kollerovu.

 

Povinnosti obsažené v tomto dokumentu mohou být změněny či rozšířeny Vaší smlouvou či smlouvami se společností

 

Kodex chování společnosti

 

Vyzývá jednotlivce, aby:

 

Obecné zásady

Jako nezávislý zprostředkovatel pojištění jste povinen vybrat a navrhnout klientovi jen takové pojištění, jež nejlépe odpovídá potřebě pojistné ochrany klienta.

Respektujte pravidla hospodářské soutěže a obchodních zvyklostí, vyvarujte se používání   nepravdivých a pomlouvačných výroků o svých konkurentech a všeho, co by mohlo porušit důvěru klientů a vyvolat zkreslený dojem o jeho službách.

 

Veškerou reklamu veďte pravdivě v souladu s čestnou soutěží bez prvků klamavé reklamy.

Jste povinen, jako součást hospodářského odvětví v pojišťovnictví, podílet se na udržení zdravého a funkčního pojišťovacího trhu.

Zásady chování ve vztahu ke klientům

Střet zájmů

Střet zájmů

Střet zájmů

Kontrolní a účetní postupy

Duševní vlastnictví

Spravedlivé zaměstnanecké vztahy

Životní prostředí, zdraví a bezpečnost práce

Bezpečnost a krizový management

Konkurenční vztahy

Vztahy s pojistiteli

Ochrana soukromí

Spolupráce s veřejnoprávními orgány

Interní a důvěrné informace

 
Online kalkulačka