Máme otevřeno! Jsme i online.
722 501 501
 
 
 
slider_photo_cropped2

S námi jde vše lépe

 
 
 

Vážení klienti,
společnost BrokerOne Team SE, se sídlem Bohuslavická 33, 190 12 Praha 9 (dále také jen „naše společnost“ nebo „správce osobních údajů“) si Vás dovoluje touto cestou informovat o základních zásadách a principech, na základě kterých nakládáme s Vašimi osobními údaji. Veškeré postupy se řídí platnými právními předpisy ČR a prováděcími interními předpisy naší společnosti, které mají za cíl zajistit ještě větší bezpečnost Vašich údajů. Účelem tohoto poučení je poskytnout Vám maximum informací o tom, které z Vašich osobních údajů jsou naší společností zpracovávány, z jakých zdrojů jsou získávány, k jakým účelům jsou využívány a konečně kterým subjektům mohou být osobní údaje poskytnuty. Rovněž tak zjistíte, kde můžete získat informace o Vašich osobních údajích, zpracovávaných naší společností a informace o způsobu jejich zabezpečení.

1.    Kategorie osobních údajů, které o Vaší osobě zpracováváme:
(1) Adresní (kontaktní) a identifikační údaje – údaje k Vaší jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci a umožňující kontakt s Vámi: jméno(a), příjmení, titul, rodné číslo, bylo-li přiděleno, v opačném případě datum narození, adresa trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, příp. pasu nebo jiného obdobného dokumentu, informace, kdo průkaz vydal, datum platnosti dokladu, místo narození, státní příslušnost, pohlaví, u klienta- fyzické osoby podnikatele též daňové identifikační číslo a IČO, bylo-li přiděleno; dále kontaktní adresa, číslo telefonu – pevná linka, mobil, e-mailová adresa a jiné obdobné informace;
(2) Popisné údaje – informace o zaměstnání, dosaženém vzdělání, údaje o majetku, příjmech a výdajích, o rodinných poměrech;
(3) Citlivé údaje - údaje o zdravotním stavu pojištěného, a to výhradně u těch pojištění, u kterých je posouzení zdravotního stavu nebo příčiny smrti pojištěného rozhodující pro určení existence nároku na pojistné plnění nebo výše tohoto plnění, příp. informace o trestné činnosti, které se klient (nebo osoba domáhající se pojistného plnění) dopustil a která může mít vliv na určení existence nároku na pojistné plnění nebo výše tohoto plnění).
(4) Údaje o jiné osobě:
(1) K osobním údajům klientů jsou přiřazovány údaje týkající se smluvního vztahu, zpravidla jeho druh, pojistná doba, pojistná částka, pojistné, údaje o placení pojistného, údaje o provedených šetřeních pojistných událostí a vyplacených pojistných plněních  apod.
(2) Které se účastní pojištění či uzavření pojistné smlouvy, např. jiné fyzické osoby zastupující klienta na základě zákona, plné moci, osoby oprávněné, resp. obmyšlené; příp. osob poškozených apod.k osobním údajům klientů mohou být přiřazovány údaje týkající se pojištění, adresní a identifikační údaje jiných osob,
(3) S ohledem na existenci vztahu mezi klientem a poradcem (osobou zprostředkovávající prodej produktu nebo pověřenou péčí o Vás, zejm. pojišťovacího zprostředkovatele ve smyslu zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí), kdy je v jejich zájmu i zájmu společnosti trvání takového vztahu, který umožňuje klientovi kontaktovat poradce i z vlastního rozhodnutí, jsou Vám sdělovány a K Vašim údajům přiřazovány též identifikační a kontaktní údaje poradce včetně údajů nutných ke splnění zákonné informační povinnosti podle zákona č. 38/2004 Sb. o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí.
2.    Souhlas a rozsah souhlasu se zpracováním osobních údajů:
(1)    S výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje Váš souhlas dotčeného subjektu (viz § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění) zpracovává naše společnost osobní údaje výhradně s takovým souhlasem. Z povahy našeho (i potenciálního) vztahu s Vámi vyplývá, že nejste povinen poskytnout naší společnosti jakékoliv údaje o své osobě, jste oprávněn odmítnout poskytnutí těchto údajů a poskytujete-li jakékoliv osobní údaje, činíte tak zcela dobrovolně. Neposkytnutí osobních údajů ve stanoveném rozsahu však zpravidla brání uzavření smluvního vztahu.
(2)    Neposkytnutí osobních údajů nebo souhlasu s jejich zpracováním v požadovaném, nezbytně nutném rozsahu, může znamenat překážku uzavření smluvního vztahu nebo jeho odmítnutí ze strany naší společnosti. Pokud se tak stane až v době trvání takového smluvního vztahu (včetně případů částečného odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů), naše společnost Vám nebude moci poskytnout jinak dohodnutá plnění nebo může taková plnění odmítnout.
(3)    Poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů lze kdykoli písemně odvolat na adrese naší společnosti jako správce osobních údajů, a to v celém rozsahu nebo jen částečně v závislosti na povaze souhlasu nebo povaze osobních údajů.
(4)    Při odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů (popř. odvolání jeho části) nebo po uplynutí oprávněné doby zpracování Vašich osobních údajů bude zpracování Vašich osobních údajů bez zbytečného odkladu ukončeno nebo omezeno; toto neplatí, pokud správce osobních údajů bude oprávněn či povinen v něm pokračovat z jiného titulu.
(5)    Bez ohledu na ustanovení odstavce 2 není dána povinnost poskytnout  správci osobních údajů:

3.    Popis způsobu zpracování Vašich osobních údajů: (1)    Vaše osobní údaje budou zpracovány ručně i automatizovaně v rozsahu, v jakém byly (resp. budou) poskytnuty, v jakém při trvání smluvního vztahu vznikají nebo v jakém je správce osobních údajů oprávněn (event. povinen) tyto sám zjišťovat; (2)    Vaše osobní údaje budou zpracovány prostřednictvím zaměstnanců správce osobních údajů a dále třetích osob (zejména zpracovatelů) na základě smlouvy o zpracování osobních údajů nebo obdobně za podmínek zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 4.    Účely, ke kterým Vaše osobní údaje zpracováváme: (1)    Pro uzavření pojištění je (při zachování důvěrnosti a zajištění bezpečnosti dat) nezbytné, aby společnost měla možnost zpracovávat Vaše osobní údaje, a to v souladu s právními předpisy upravujícími pojišťovnictví, resp. pojistné právo. Společnost dále zpracovává Vaše osobní údaje pro další navazující činnosti. (2)    Zpracování osobních údajů klientů je vykonáváno zejména pro:

5.    Zdroje, ze kterých jsou osobní údaje získávány: (1)    Přímo od Vás – klientů při jednání o uzavření pojištění nebo poskytnutí služby a při jejich následné realizaci; (2)    Z veřejně přístupných evidencí a rejstříků (insolvenční rejstřík apod.); (3)    Od dalších subjektů, pokud tak stanoví zvláštní předpis (např. vzájemné informování pojišťoven za účelem prevence a odhalování pojistného podvodu a dalšího protiprávního jednání dle § 129 odst. 6 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví) (4)    S Vašim souhlasem jako pojištěné osoby od Vašich ošetřujících lékařů a zdravotnických zařízení (z Vaší zdravotnické dokumentace a dokumentace týkající se Vám poskytované zdravotní péče); 6.    Podoba uchování osobních údajů a způsob zajištění jejich ochrany: (1)    Vaše osobní údaje jsou bezpečně uchovávány v elektronické a/nebo listinné podobě. (2)    S informacemi týkajícími se osobních údajů o Vaší osobě je nakládáno v souladu se zákonnou úpravou jako s údaji chráněnými nejen zákonem o ochraně osobních údajů, ale i jako s údaji podléhajícími povinnosti mlčenlivosti dle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví; (3)    V souladu s komplexní interní předpisovou základnou jsou osobní údaje pod stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou. Za účelem ochrany dat je jasně definován tzv. systém řízení informační bezpečnosti a související organizačně technické zabezpečení ochrany, vč. technických, organizačních a personálních opatření. Pro maximální bezpečnost jsou realizovány kontrolní, technické a bezpečnostní postupy definované zákonem i interními předpisy; (4)    Veškeré osoby, které přicházejí ze své pracovní pozice (nebo v rámci smluvně převzatých povinností) do kontaktu s Vašimi osobními údaji, jsou proškolovány a  vázány povinností mlčenlivosti. 7.    Doba uchování Vašich osobních údajů: Vaše osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze závazkového vztahu, tj. vždy minimálně po dobu trvání tohoto závazkového vztahu, a dále po dobu, po kterou je správce povinen ty které údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů. 8.    Subjekty, kterým můžeme Vaše osobní údaje poskytnout: (1)    Pojišťovnám – v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem, a to buď přímo, nebo prostřednictvím právnické osoby (viz § 129 odst. 6 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví) nebo s Vaším souhlasem; (2)    Orgánům státní správy, soudům, orgánům činným v trestním řízení, orgánům bankovního dohledu, exekutorům, notářům, soudním komisařům atd.; (3)    Státním orgánům, resp. dalším subjektům v rámci plnění zákonných povinností stanovených zvláštními předpisy (např. zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, zákona č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti); (4)    Dalším subjektům v nezbytně nutném rozsahu, který je nezbytný pro ochranu práv naší společnosti, např. při uplatnění pojistného nároku, soudům, soudním exekutorům; (5)    Specializovaným externím subjektům (dále také jen „zpracovatel“), které pro naši společnost provádějí zpracování na základě příslušné smlouvy o zpracování osobních údajů (viz § 13 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů). (6)    Se souhlasem klienta nebo na jeho příkaz mohou být osobní údaje poskytnuty i dalším subjektům. 9.    Právo na přístup k osobním údajům a informační povinnosti naší společnosti: (1)    Právo na přístup ke svým osobním údajům; na základě písemné žádosti Vám budou jednou za kalendářní rok bezplatně (jinak kdykoli za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné k poskytnutí informace) poskytnuty informace o osobních údajích, které o Vaší osobě zpracováváme. (2)    Právo, pokud se domníváte, že naše společnost nebo náš smluvní partner – zpracovatel provádí zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem:

(3)    Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) s podnětem nebo stížností, pokud správce osobních údajů nebo zpracovatel nevyhoví Vaší žádosti podle předchozích odstavců, můžete se na tento úřad obrátit i přímo.

 
Online kalkulačka

Neplaťte za pojištění vašeho vozidla více než musíte!

Chcete se dozvědět o ceně pojištění více? Neváhejte se na nás obrátit s žádostí
o kalkulaci ceny.  Zanechte nám prosím své kontaktní údaje a my se Vám obratem ozveme.