Máme otevřeno! Jsme i online.
722 501 501
 
 
 

 
 
 

Informace související s udržitelností

Informace podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb (dále jen „Nařízení“)

Společnost BrokerOne Team SE je samostatným zprostředkovatelem pojištění (dále jen „Společnost“) na kterého se s výjimkou některých ustanovení vztahuje Nařízení, které je účinné od 10. března 2021.

Předmětem úpravy Nařízení je dle čl. 1 stanovit harmonizovaná pravidla pro účastníky finančního trhu a finanční poradce, jež se týkají transparentnosti, pokud jde o začleňování rizik týkajících se udržitelnosti a zohledňování nepříznivých dopadů na udržitelnost do jejich postupů a o poskytování informací souvisejících s udržitelností ve vztahu k finančním produktům. Toto Nařízení se v souvislosti s předmětem činnosti Společnosti vztahuje zejména na zveřejňování informací zejména u pojistných produktů s investiční složkou.

Udržitelnou investicí se dle Nařízení rozumí investice do hospodářské činnosti, která přispívá k environmentálním cílům, jako jsou investice měřené například klíčovými ukazateli pro účinnost zdrojů ohledně využívání energie, energie z obnovitelných zdrojů, surovin, vody a půdy, produkce odpadů, emisí skleníkových plynů, nebo ukazateli jejího dopadu na biologickou rozmanitost a oběhové hospodářství, nebo investice do hospodářské činnosti, která přispívá k sociálním cílům, zejména investice, která přispívá k řešení nerovnosti, nebo investice podporující sociální soudržnost, sociální integraci a pracovněprávní vztahy nebo investice do lidského kapitálu nebo hospodářsky či sociálně znevýhodněných komunit, za předpokladu, že tyto investice významně nepoškozují žádný z uvedených cílů a společnosti, do nichž je investováno, dodržují postupy řádné správy a řízení, zejména ohledně řádných struktur řízení, vztahů se zaměstnanci, odměňování příslušných zaměstnanců a dodržování daňových předpisů.

Společnost zohledňuje v souladu s Nařízením případné nepříznivé dopady na faktory udržitelnosti, kterými se dle Nařízení rozumí environmentální, sociální a zaměstnanecké otázky, dodržování lidských práv a otázky boje proti korupci a úplatkářství. Všechny nepříznivé dopady se společnost snaží zohledňovat při výkonu svého předmětu činnosti, ale také při nakládání s informačními technologiemi, při provozu budov apod.

 

Informace o politikách začleňování rizik týkajících se udržitelnosti do pojišťovacího poradenství

V rámci činnosti samostatného zprostředkovatele Společnost zprostředkovává také rezervotvorné životní pojištění, proto by např. vždy v rámci poskytnutí rady ve smyslu ustanovení § 78 zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění, měly být zohledněny stěžejní nepříznivé dopady na udržitelnost, které by měly odpovídat politikám začleňování rizik v souvislosti s udržitelností. Tyto politiky jsou vymezeny ve vnitřních předpisech společnosti, přičemž jsou závazné pro všechny pracovníky, vázané zástupce i doplňkové pojišťovací zprostředkovatele Společnosti. Před sjednáním či podstatnou změnou pojištění by měly být vždy zohledněny potřeby, cíle a zájmy zákazníka. U rezervotvorného pojištění by měl být upřednostněn produkt obsahující investiční nástroj, který podporuje enviromentální, sociální a jiné související faktory, jež mají příznivý dopad na životní prostředí.  Společnost se také snaží zohlednit návratnost finančního produktu s rezervotvornou složkou s ohledem na ESG kritéria ve smyslu Nařízení (rizika enviromentální, sociální a v oblasti správy a řízení).

 

Informace o zásadách odměňování osob v souvislosti se začleňováním rizik týkajících se udržitelnosti

Zásady odměňování Společnosti jsou nastaveny transparentně a jsou konzistentní se začleňováním rizik týkajících se udržitelnosti, přičemž nikoho nemotivují k distribuci pojištění bez předchozího zohlednění rizik týkajících se udržitelnosti a nepříznivých dopadů na udržitelnost.

 

 
Online kalkulačka